Algemene voorwaarden | Easy Vapes

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Easy Vapes;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Easy Vapes georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Dag: kalenderdag;
 8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van Easy Vapes

Naam onderneming: Easy Vapes Holding B.V.

Vestigingsadres: Ceresstraat 1, 4811 CA, Breda

E-mailadres: info@easyvapes.nl

KvK-nummer: 59584912

BTW-identificatienummer: NL8535.56.398.B.01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Easy Vapes en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Easy Vapes zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Easy Vapes gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Easy Vapes niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  - de prijs inclusief belastingen;
  - de eventuele kosten van aflevering;
  - de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  - het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  - de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  - de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van deprijs;
  - de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
  - indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  - de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
  - de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  - de gedragscodes waaraan Easy Vapes zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  - de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Easy Vapes onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Easy Vapes passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Easy Vapes daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Easy Vapes kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Easy Vapes op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Easy Vapes zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  a. het bezoekadres van de vestiging van Easy Vapes waar de consument met klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
  d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Easy Vapes deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
  e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Indien Easy Vapes zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen. Deze termijn gaat in op het moment van ontvangst van het product door of namens de consument.
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Easy Vapes retourneren, conform de door Easy Vapes verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Easy Vapes dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht *

 1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Easy Vapes alleen worden uitgesloten indien Easy Vapes dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  a) die door Easy Vapes tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  d) die snel kunnen bederven of verouderen;
  e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Easy Vapes geen invloed heeft;

* Uitgezonderd van het herroepingsrecht en garantie zijn producten die om hygiënische redenen niet terug kunnen worden genomen zoals tanks, clearomizers, overige producten die gevuld kunnen worden met E-liquid, E-Liquid en mondstukken/drip-tips of producten voorzien van een mondstuk, behalve wanneer deze worden geleverd in een gesealde verpakking en nog niet zijn geopend.

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Easy Vapes producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Easy Vapes geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Easy Vapes dit bedongen heeft en:
  a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie*

 1. Easy Vapes staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door Easy Vapes, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Easy Vapes jegens Easy Vapes kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
 3. Op alle gebruiksartikelen rust een DOA garantie (Death On Arrivel). Dat houdt in dat wanneer u een produkt ontvangt dat bij aankomst niet blijkt te werken, dit produkt vervangen zal worden, mits u deze retour zendt naar het door Easy Vapes aangegeven vestiging adres, en er op de dag van ontvangst melding van is gemaakt via email of het contactformulier op de website.
 4. Op batterijen of apparaten met een ingebouwde batterij rust een garantie termijn van 3 maanden. Een batterij heeft een levensduur van +/- 300-500 oplaad cycli. Gedurende de levensduur zal de capaciteit van de batterij verminderen en om deze reden is de garantie gelimiteerd
 5. Voor alle overige producten aangeschaft bij Easy Vapes geldt een garantie termijn van 12 maanden.

* Onder garantie vallen defecten of schade waar de gebruiker geen invloed op heeft kunnen uitoefenen. Uitgezonderd van het herroepingsrecht en garantie zijn producten die om hygiënische redenen niet terug kunnen worden genomen zoals tanks, clearomizers, overige producten die gevuld kunnen worden met E-liquid, E-Liquid en mondstukken/drip-tips of producten voorzien van een mondstuk, behalve wanneer deze worden geleverd in een gesealde verpakking en nog niet zijn geopend.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. Easy Vapes zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Easy Vapes het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Easy Vapes zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van Easy Vapes.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorgingaan de consument bij Easy Vapes, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Het risico van in beslag genomen goederen door dienstdoende instanties berust bij de consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De consument dient zich bewust te zijn van wet- en regelgeving op de plaats van levering.
 8. Indien de levering niet wordt ontvangen door de koper, bijvoorbeeld een zending die verloren is gegaan bij de postbedrijven, dient de koper hier binnen 30 dagen na de bestelling melding van te maken via email of het contactformulier op de website. Na deze termijn worden dergelijke klachten niet in behandeling genomen.

Artikel 12 - Duurtransacties

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar.Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaaldetijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 13 - Betaling

 1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Easy Vapes te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft Easy Vapes behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. Easy Vapes beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Easy Vapes, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij Easy Vapes ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Easy Vapes binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 15 - Algemene regels voor het gebruik van producten aangeschaft bij Easy Vapes.

Artikel 15.1 - Disclaimer

 1. Het gebruik van alle producten verkrijgbaar bij Easy Vapes, zoals o.a. maar niet beperkt tot, elektronische sigaretten, personal vaporizers, apparaten, opzetstukken, e-liquid, zelfbouw onderdelen en accessoires is enkel en alleen geschikt voor volwassen personen (in Nederland betekend dit 18 jaar en ouder). De producten dienen over het algemeen als alternatief voor het roken van tabaksproducten.
 2. Op de website van Easy Vapes is het niet mogelijk om te bestellen of een account aan te maken wanneer de klant aangeeft jonger te zijn dan 18 jaar.
 3. Met het accepteren van de algemene voorwaarden bevestigt de klant al zijn/haar gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.
 4. Met het accepteren van de algemene voorwaarden bevestigt de klant kennis te hebben genomen van de waarschuwingen, adviezen en instructies die vermeld staan op zowel de product pagina's als in de Algemene Voorwaarden.
 5. Bewaar producten, aangeschaft bij Easy Vapes, altijd op een veilige plaats, buiten bereik van kinderen en huisdieren.
 6. Personen die geen tabaksproducten en/of nicotine gebruiken wordt afgeraden onze producten te gebruiken.
 7. Personen met hart - en/of bloeddruk klachten, vrouwen die zwanger zijn of willen worden en vrouwen die borstvoeding geven wordt afgeraden onze producten te gebruiken.
 8. Personen met een allergie voor een of meer van de ingrediënten in de vloeistoffen welke door ons worden aangeboden worden afgeraden onze producten te gebruiken.
 9. Gebruik producten enkel zoals voorgeschreven.
 10. Het gebruik van aangeschafte producten is voor eigen risico.
 11. Door het maken van aanpassingen aan onze producten vervalt onmiddellijk iedere vorm van garantie of aansprakelijkheid.
 12. Easy Vapes is niet aansprakelijk voor foutief gebruik van onze producten.
 13. Gebruik van onze producten in combinatie met producten niet geleverd door Easy Vapes is voor eigen risico.
 14. Easy Vapes is niet aansprakelijk voor gezondheidsklachten als gevolg van het gebruik van aangeschafte producten. Lees onze adviezen, gebruiksaanwijzingen, waarschuwingen en voorschriften goed door voor u de aangeschafte producten gebruikt.

Artikel 15.2 - Batterijen en apparaten met ingebouwde batterijen.

 1. Laad uw batterijen altijd op met de voorgeschreven batterijladers. Gebruik van andere batterijladers dan de voorgeschreven laders, of batterijladers elders aangeschaft dan bij Easy Vapes is voor eigen risico.
 2. Belast uw batterijen niet te veel, gebruik van batterijen in ongereguleerde apparaten is voor eigen risico.
 3. Bescherm batterijen tegen vallen, stoten, scherpe voorwerpen en water.
 4. Schade aan uw batterij door dagelijks gebruik, foutief gebruik of andere vormen van gebruik dan voorgeschreven is voor eigen risico.
 5. Maak de contactpunten van zowel uw batterijen als uw oplader regelmatig schoon. Dit voorkomt problemen tijdens opladen en tijdens gebruik en u vergroot hiermee de levensduur van uw batterij.
 6. Uiterlijke schade aan uw batterijen, doorbranden, lekken, schade aan de contact punten welke later dan op de dag van ontvangst voorkomen zijn enkel en alleen te wijten aan het (foutief) gebruik en vallen niet onder de garantievoorwaarden. Ga hierom zuinig en verstandig om met uw producten.

Artikel 15.3 - Apparaten met en zonder ingebouwde batterijen.

 1. Vervoer uw apparaten nooit los in uw zak of tas en bescherm uw apparaat tegen vallen en stoten. Het is mogelijk dat, wanneer u dit niet doet, met name, maar niet beperkt tot, het schroefdraad van uw apparaat door vallen en/of stoten beschadigd raakt of zelfs kan afbreken.
 2. Schade aan het schroefdraad, de buitenzijde, uiterlijk, de connectie punten en/of de knop, welke later dan op de dag van ontvangst voorkomen zijn enkel en alleen te wijten aan het (foutief) gebruik en vallen niet onder de garantievoorwaarden. Ga hierom zuinig en verstandig om met uw producten.

Artikel 15.4 - Opzetstukken: Atomizers, Cartomizer, Clearomizers etc.

 1. Vervoer uw opzetstukken nooit los in uw zak of tas en/of opgeschroefd op uw apparaat en bescherm uw opzetstuk tegen vallen en stoten. Het is mogelijk dat, wanneer u dit niet doet, hierdoor met name, maar niet beperkt tot, het schroefdraad van uw opzetstuk door vallen en/of stoten beschadigd raakt of zelfs kan afbreken. Met het schroefdraad wordt bedoeld aan zowel de connectie punten als de tank en overige onderdelen van uw opzetstuk
 2. Uw opzetstuk is voorzien van een hitte element met een bepaalde weerstand. Overbelasting van dit hitte element kan leiden tot doorbranden. Belast uw opzetstuk daarom nooit te veel. Begin met een lage belasting en schroef naar smaak/intensiteit/voorkeur uw belasting op. De belasting van uw opzetstuk is naar eigen inzicht en voor eigen risico.
 3. Schade aan het schroefdraad, de buitenzijde, het uiterlijk, de connectie punten, de tank, afdichtingen, het mondstuk en/of het hitte element, welke later dan op de dag van ontvangst voorkomen zijn enkel en alleen te wijten aan het (foutief) gebruik en vallen niet onder de garantievoorwaarden. Ga hierom zuinig en verstandig om met uw producten.

Artikel 15.5 - E-liquids/e-sapjes/vloeistoffen.

 1. De smaken van de e-liquids welke door ons worden aangeboden zijn relatief omschreven. De smaak is afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur en gebruik.
 2. De e-liquids dienen enkel en alleen te worden gebruikt in daarvoor bestemde apparaten. Gebruik op een andere manier is te allen tijden voor eigen risico.
 3. Vermijd contact met de huid, nicotine is een giftige stof.
 4. E-liquid is niet geschikt voor inname, anders dan door inhaleren na verdamping. Met name nicotine is giftig en kan nare gevolgen hebben bij inname van een hoge dosis.
 5. Bewaar, mede om voorgenoemde redenen, uw e-liquid op een veilige plaats, buiten bereik van kinderen en huisdieren.
 6. Nicotine is een verslavende stof, begin niet met het gebruik van nicotine.
 7. Het gebruik van e-liquids, met of zonder nicotine, is voor eigen risico.

Easy Vapes behoudt zich het recht om deze regels ten alle tijden bij te werken.